Algemene voorwaarden

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten. Afwijking van onderstaande verkoop en leveringsvoorwaarden is slechts van kracht, indien en nadat deze schriftelijk is bevestigd. Een dergelijke afwijking is slechts eenmalig. Bij eventuele toepassing van meerdere leveringsvoorwaarden zullen onderstaande leveringsvoorwaarden prevaleren. Onder koper wordt behalve deze, ook verstaan, diens vertegenwoordiger, gemachtigde, erfgenaam en rechtverkrijgenden. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten ertussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

 • De vloer waarin gefreesd moet worden dient zonder gaten of hobbels te zijn, is dit niet het geval zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele leidingen die boven de gefreesde sleuven uit komen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de extra kosten voor de eventuele egaline of ander soort materiaal wat gebruikt word om de vloer na het infrezen vlak te krijgen.
 • De vloer dient schoon en leeg te zijn wanneer we de vloerverwarming komen installeren
 • Als de vloer niet vlak is om te frezen en u wilt evengoed dat wij gaan frezen zijn de risico’s voor uw zelf, het kan namelijk zo zijn dat onze frees op bepaalde punten niet diep genoeg komt, hierdoor kan de slang iets uit de vloer komen waardoor er geëgaliseerd moet worden.
 • Het infrezen van de sleuven gebeurt stofarm en wordt voor u in handelbare zakken gedaan zodat deze door de vuilophaaldienst kan worden meegenomen. Dit geldt ook voor het overige afval van de installatie.
 • Het eventueel raken van leidingwerk in de vloer dat te ondiep ligt (norm is min. 2,5cm) ten gevolge van het freeswerk is altijd op verantwoordelijkheid van koper. Wij stellen ons dan ook niet aansprakelijk voor eventuele reparatiekosten hiervan.
 • De gefreesde sleuven worden niet dichtgezet na de werkzaamheden, tenzij hier afspraken over zijn gemaakt.
 • Leidingen komen los in de sleuven te liggen, leidingen kunnen na installatie nog enkele millimeters ophoog veren, ook na dichtzetten van de sleuven. Houdt daarom altijd rekening dat indien er geëgaliseerd moet worden ten behoeve van bijvoorbeeld PVC, er altijd uitgegaan moet worden van een egaline laag van minimaal 5 millimeter. Voor betegelen dient er dan ook rekening gehouden te worden met een lijmlaag van minimaal 5 millimeter. De verantwoordelijkheid om dit te communiceren met de vloerverlegger ligt altijd bij opdrachtgever.
 • Wij kunnen het aangelegde vloerverwarming systeem direct aansluiten op uw huidige verwarmingsnetwerk mits er binnen een straal van 1,5 meter een aanvoer en retour aanwezig zijn die reeds verbonden zijn met het verwarmingsnetwerk.
 • Wij kunnen alleen aansluiten op het verwarmingsnetwerk wanneer de beschikbare aanvoer en retour een 15mm/22mm dunwandige cv leiding of een 16mm/20mm flexibele Uponor leiding is.
 • Indien er zich geen aanvoer en retour op de gewenste plaats van de verdeler bevindt zal deze dus in een later stadium op eigen gelegenheid aangelegd moeten worden mits anders besproken.
 • Om het vloerverwarming systeem te vullen en op druk te testen in dient er tapwater beschikbaar te zijn.
 • Op de plaats van de verdeler dient een stopcontact op eigen gelegenheid aangelegd te worden.
 • Tijdens de werkzaamheden dienen er geen andere personen op dezelfde etage werkzaamheden uit te voeren. Wij hebben voor de installatie de complete vloer nodig.
 • Betalingen dienen op de dag van de installatie voldaan te worden per pin of contant.
 • Het afdoppen van leidingen van oude radiatoren kunnen wij verzorgen mits dit afgesproken is. Echter werken wij niet in de kruipruimte en doppen wij geen leidingen af in de vloer. De af te doppen leidingen dienen 15/22mm dunwandige cv leidingen te zijn.
 • Wanneer er tijdens het verwijderen van een tegel en/of dekvloer leidingen in de vloer worden geraakt is dat op risico van de opdrachtgever en stellen wij ons niet aansprakelijk voor eventuele reparatiekosten aan leidingwerk of constructievloer.
 • Wanneer dekvloer verwijderd wordt en opnieuw opgebouwd wordt met vloerverwarming en een nieuwe dekvloer kan het zijn dat we ivm ruimte gebrek genoodzaakt zijn de nieuwe vloer hoger te maken dan de oorspronkelijke vloer. Eventuele aanpassingen aan deurposten en kozijnen zijn op verantwoordelijkheid van opdrachtgever.

 

Garantiebepalingen

 • Op de door Leverancier gemonteerde regelunit geldt een garantietermijn van 24 maanden, waarbij de mechanische en elektrische componenten van garanties zijn uitgesloten. Mocht zich ondanks normaal gebruik volgens de richtlijnen van de gebruiksaanwijzing binnen 24 maanden na aankoop een storing voordoen die kennelijk het gevolg is van een materiaal- en/of montagefout, dan zal Leverancier dit kosteloos herstellen. Bij serviceverlening dient het garantiebewijs samen met rekening of koopbon voorzien van datum van de installatie van de vloerverwarming getoond dient te worden.
 • De fabrikant van de vloerverwarmingsbuis verstrekt een garantie gedurende 10 jaar met gevolgschade. De schade wordt vergoed indien er een aanwijsbare schade is opgetreden welke te herleiden is op verwijtbare verwerkingsfouten tijdens de productie.
 • Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken en optreden die dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
 1. de niet-inachtneming van onderhouds- en bedieningsvoorschriften
 2. ander dan het voorziene normale gebruik
 3. normale slijtage
 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuist onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden. Wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Leverancier, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 • De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 • Eventuele gebreken dienen onverwijld en binnen de garantietermijn schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
WhatsApp Stel je vraag via Whatsapp